Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ceník poplatků a služeb platný od 1.1.2018

Poplatky se vybírají v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Nevojicích. Poplatky je možné zaplatit i bankovním převodem na číslo účtu 8923-731/0100, variabilní symbol číslo popisné.

Místní poplatek za psa

Poplatek ze psů platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Nevojice.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí za prvního psa 60,- Kč, za druhého a dalšího psa 120,- Kč. Splatnost poplatku je do 31.3. daného roku. Pokud si pořídíte nového psa, je třeba ho přihlásit na Obecním úřadě v Nevojicích do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, pokud již psa nemáte, musíte ho odhlásit. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené poplatky můžou být zvýšeny až na trojnásobek.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí 2x ročně (na I. a II. pol.)
Poplatek na č.p. - plátci s trvalým pobytem v obci, nádoba o objemu 110 l nebo 120 l:

svoz 14 denní         - 500,- Kč
svoz 1 x měsíc       - 400,- Kč

Poplatek na č.p. - plátci, kteří vlastní rekreační objekt, chalupu v obci:
svoz 3x 1/2 roku     - 270,- Kč.

U nádob o objemu 240 l je poplatek dvojnásobný. 

Splatnost poplatku je na I. pol. do 31.3. daného roku a na II. pol. do 30.9. daného roku.

Odběr vody z obecního vodovodu

paušální částka za pololetí 150,- Kč a

cena za odebranou vodu 22,- Kč/m3 - odečet k 31.12. a 30.6.

Splatnost poplatku na I. pol. je do 31.3. daného roku a na II. pol. do 30.9. daného roku.

Poplatek za stočné

30,- Kč /osoba/rok

Splatnost poplatku je na I. pol. do 31.3. daného roku.

Poplatek za hlášení obecním rozhlasem

50,- Kč/1 hlášení

Pronájem sálu na akci

500,- Kč

Pronájem sálu na 1 hod

100,-/hod

prodej palivového dřeva občanům obce 1 m3

100,- Kč/1m3

prodej palivového dřeva ostatním občanům 1 m3

200,- Kč./1m3

Hrobové místo 20,- Kč/m2/rok

a) nájemné                             5,- Kč

b) služby spojené s nájmem 15,- Kč

Ověření listiny

30,- Kč / 1 strana A4

Ověření podpisu

30,- Kč / jeden podpis (nutný platný občanský průkaz nebo cetovní pas)

Výpis z rejstříku trestů

100,- Kč (nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z katastru nemovitostí

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis bodového hodnocení osoby

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč (vydává se osobě, které se týká, platný občanský průkaz nebo pas)