...
Obec Nevojice

Ceník poplatků a služeb

  • Ceník poplatků a služeb platný od 1.1.2021

Poplatky se vybírají v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Nevojicích. Poplatky je možné zaplatit i bankovním převodem na číslo účtu 8923-731/0100, variabilní symbol číslo popisné.

Místní poplatek za psa

Poplatek ze psů platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Nevojice.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí za prvního psa 60,- Kč, za druhého a dalšího psa 120,- Kč. Splatnost poplatku je do 31.3. daného roku. Pokud si pořídíte nového psa, je třeba ho přihlásit na Obecním úřadě v Nevojicích do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, pokud již psa nemáte, musíte ho odhlásit. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené poplatky můžou být zvýšeny až na trojnásobek.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Plátci s trvalým pobytem v obci, poplatek na č.p.:

- malá popelnice (110-120l) ................................      570,- Kč/půl rok/1x14 dnů vývoz

- velká popelnice (240 l) ......................................    1 140,- Kč/půl rok/1x14 dnů vývoz

- důchodce - samostatně žijící (110-120)....       310,- Kč/6x za půl roku

- malá popelnice (110-120l) ................................       450,- Kč/6x za půl roku

 

Plátci, kteří vlastní rekreační objekt, chalupu v obci, poplatek na č.p.:
- malá popelnice (110-120l)    310,- Kč/3x za půl roku

Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí 2x ročně (na I. a II. pol.)

Splatnost poplatku je na I. pol. do 31.3. daného roku a na II. pol. do 30.9. daného roku.

 

Odběr vody z obecního vodovodu

paušální částka za pololetí 150,- Kč a

cena za odebranou vodu 32,- Kč/m3 - odečet k 31.12. a 30.6.

Splatnost poplatku na I. pol. je do 31.3. daného roku a na II. pol. do 30.9. daného roku.

Poplatek za stočné

75,- Kč /za rok/ osoba s trvalým pobytem v obci

75,- Kč /za rok/ chalupář

Splatnost poplatku je do 31.3. daného roku.

Poplatek za hlášení obecním rozhlasem

50,- Kč/1 hlášení

Pronájem sálu na akci

500,- Kč

Pronájem sálu na 1 hod

100,-/hod

prodej palivového dřeva občanům obce 1 m3

100,- Kč/1m3

prodej palivového dřeva ostatním občanům 1 m3

200,- Kč./1m3

Hrobové místo 20,- Kč/m2/rok

a) nájemné                             5,- Kč

b) služby spojené s nájmem 15,- Kč

Ověření listiny

30,- Kč / 1 strana A4

Ověření podpisu

30,- Kč / jeden podpis (nutný platný občanský průkaz nebo cetovní pas)

Výpis z rejstříku trestů

100,- Kč (nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z katastru nemovitostí

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis bodového hodnocení osoby

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč (vydává se osobě, které se týká, platný občanský průkaz nebo pas)

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

100,- Kč za jednu osobu

408 obyvatel
162 domů
železnice
autobus
1353 rok vzniku